Μελέτες στα πλαίσιο τou Κ.Π. EQUAL "Νησιωτική Συμπολιτεία - Ισότιμη Πρόσβαση"...........

"Οδηγός Καλής Λειτουργίας, Βιωσιμότητας και Συνεχούς Ανάπτυξης Επιχειρήσεων"

"Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος [μεθοδολογίας, εργαλείων και υπηρεσιών], για την παροχή Συμβουλευτικής, Στήριξης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Επιχειρηματικότητας"

"Ανάπτυξη πρακτικών αξιολόγησης ικανοτήτων των ωφελουμένων και μεθοδολογία μετατροπής των επιχειρηματικών αναγκών σε εκπαιδευτικούς στόχους και προγράμματα κατάρτισης"

"Έρευνα για την καταγραφή και την αν’απτυξη μεθοδολογίας εντοπισμού επιχειρηματικών αναγκών" Δεκέμβριος 2004

"Εκπόνηση συστήματος αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών των Δομών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας" Ιούλιος 2004